มธบ.ร่วมกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ผุด ป.ตรีบัญชีฟาสท์แทร็ค

มธบ.ร่วมกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ผุด ป.ตรีบัญชีฟาสท์แทร็ค

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่ทำงานในวิชาชีพบัญชี ผ่านหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี ภายใต้โครงการ “Fast Track Program: New Account DNA”

โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรายวิชาทางบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดภายในปีที่ 1 และเมื่อขึ้นปีที่ 2 จะขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานกับบริษัทสอบบัญชีชั้นนำทั้ง 4 แห่ง เพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จะใช้เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี ส่วนปีที่เหลือจะเข้าไปทำงานจริงเพื่อเก็บชั่วโมง CPA ทั้งนี้ ระหว่างฝึกงานก็สมัครเข้าทดสอบรายวิชาต่างๆ ทำให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาต CPA เร็วขึ้น

“หลักสูตรปริญญาตรีแบบโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภายใต้โครงการ Fast Track Program มธบ.นำร่องใช้กับหลักสูตรบัญชี เนื่องจากเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการมากในขณะนี้ โดยจะใช้รูปแบบ Fast Track กับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นด้วย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาหลักในสาขาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเรียนครบทุกรายวิชาในศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะออกไปทำงานเต็มเวลากับสถานประกอบการในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจบการศึกษาใน 3 ปี หากเก็บสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตร” ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าว

มธบ.ร่วมกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ผุด ป.ตรีบัญชีฟาสท์แทร็ค

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดี CIBA กล่าวว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ Fast track program ทั้ง 4 บริษัทด้านบัญชีและสอบบัญชี จะตั้งสำนักงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานจริงตั้งแต่ปีที่ 1

เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบ ZTRUS สตาร์ตอัพชื่อดังที่ใช้เทคโนโลยี AI-OCR กับงานบันทึกบัญชีและปิดบัญชี รวมทั้ง ทำงบการเงินสำหรับบริษัทเอกชน และมหาชน โดยบริษัทดังกล่าวจะร่วมพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน

รวมทั้ง ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อให้นักศึกษาลงมือทำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียน และทำงานไปพร้อมกันได้ เมื่อจบออกไปจึงเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทำงานได้ทันที โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างเรียนได้ และยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ความยั่งยืน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thetabulator.com

แทงบอล

Releated